De schietstand is toegankelijk volgens de voorwaarden hierna vermeld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Art1)Iedere schutter moet zich eerst aanmelden in de kantine. De schutters zullen zich inschrijven in het aanwezigheidsregister.  Wapenhandel J. Parret bvba of de Zelzaatse  kleischutters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien deze wettelijk verplichting vergeten wordt door de persoon die de schietstand betreed. De schutter dient zijn naam evenals het caliber van het wapen te noteren. De datum van het bezoek, evenals het uur van aankomst en vertrek dienen genoteerd te worden.

Art2)Niet leden van de schietstand Parret zullen een bezoekersbadge aanvragen en hun paspoort, schutterslicentie( ssl, model 4 of jachtverlof) en bewijs van verzekering (LIDMAATSCHAPSVERZEKERING VSK of fROS,  Persoonlijke BA , familiale,… ) voor schade aan derden en ongevallen  door uitoefenen van de schietsport voor te leggen.Indien deze niet kunnen voorgelegd worden kan geen toegang tot de schietstand bekomen worden en kan men dus ook geen badge verkrijgen als bezoeker.  Met het gegeven van regelmatige bezoeker kan de club geen rekening houden daar deze gegevens wekelijks kunnen wijzigen.

Voor de bezoekers met een jachtverlof :

Deze personen dienen een geldig jachtverlof, model 4 of model 9 van hun wapen en een geldig en duidelijk verzekeringsbewijs te kunnen voorleggen. De BA jacht van de jagers dekken niet altijd de kleiduifsport daar deze onder het sportschieten valt. Een duidelijke schriftelijke toelating hiervoor is gratis te bekomen bij de verzekeringsagent en dient ten alle tijden te kunnen voorgelegd worden. Indien men niet verzekerd is via de BA jacht kan men beroep doen op andere verzekeringen zoals de familiale verzekering onder dezelfde voorwaarden zoals hierboven beschreven.

 

 Er wordt een bijdrage van 5 euro als borg voor deze badge gevraagd, bij het terug indienen van deze badge word de 5 euro terugbetaald.

Art3)Enkel schutters die houder zijn van volgende documenten mogen gebruik maken van de  schietstand Parret.

1)De houder van een geldige wapenvergunning(model4)afgegeven op zijn naam en mits voorlegging van een uitreksel uit het strafregister volgens art.596.1,, niet ouder dan 2 maand, een geldige  verzekering (LIDMAATSCHAPSVERZEKERING VSK of Fros,  Persoonlijke BA, familiale,… ) voor schade aan derden en ongevallen  door uitoefenen van de schietsport voor te leggen.

2)De houder van een geldige sportschutterslicentie voor zover zij het registratiebewijs op zijn naam(model 4 of 9)van het gebruikte wapen kunnen voorleggen + verzekering zoals uitgelegd onder punt1

3)De houder van een geldige voorlopige sportschutterslicentie + verzekering zoals uitgelegd onder punt1

4)De houder van een geldig jachtverlof en een registratiebewijs op zijn naam van het gebruikte wapen + verzekering . De BA jacht van de jagers dekken niet altijd de kleiduifsport daar deze onder het sportschieten valt. Een duidelijke schriftelijke toelating hiervoor is gratis te bekomen bij de verzekeringsagent en dient ten alle tijden te kunnen voorgelegd worden. Indien men niet verzekerd is via de BA jacht kan men beroep doen op andere verzekeringen zoals de familiale verzekering onder dezelfde voorwaarden zoals hierboven beschreven.

 

5)De bezoeker via dagpas die begeleid word door een schutter met een een definitieve licentie, jachtverlof, model 4 (meer uitleg bij peterschap). Kan slechts eenmaal per kalenderjaar.

art4)Een lid van de raad van bestuur of een afgevaardigde kan de toegang tot de schietstand ontzeggen aan eenieder die door zijn gedrag ,beweging ,taal of daden het normale functioneren van de schietstand belemmert of tegen de geldende veiligheidsvoorschriften indruist.

De uitsluitingen met definitief karakter worden beslist door het bestuur. Een gemotiveerde uitsluiting of de noodgedwongen stopzetting van de schietactiviteiten op de schietstand geeft geen enkel recht op terugbetaling van het lidgeld.

Ieder kan zich inschrijven als jaarlijks lid door zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, nationaliteit, rijksregisternr, vervaldatum ssl, tel. en e-mailadres op te geven.

Door zijn inschrijving onderwerpt het lid zich aan het huidig fungerend reglement.

art5)Het gebruik van de schietstand is onderworpen aan de volgend voorwaarden;

a)minimale leeftijd is 16 jaar. De schriftelijke toestemming van één der beide ouders, voogd of mandataris is verreist voor een persoon van minder dan 18 jaar(minderjarigen).De ouder ,voogd of mandataris moet aanwezig blijven gedurende alle schietoefeningen van de minderjarige;

Ieder schutter dient zijn bezoekersbadge of zijn persoonlijke lidmaatschapsbadge zichtbaar te dragen.

De wettelijke voorschriften betreffende de wapens te eerbiedigen.

Er mogen niet meer dan 6 personen per stand deelnemen aan een schietsessie.

De toegang tot de stand is slechts mogelijk na toestemming  van de dienstdoende verantwoordelijke (pouleur)

 

Het is verboden op de schietstand te komen indien men in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of in een vergelijkbare toestand door gebruik van drugs of medicatie . Het gebruik van alcoholische dranken en /of verdovende middelen, stimulerende middelen voor of tijdens het bezoek van de schietstand is ten strengste verboden.

 

Elke schutter die schade aanricht is eraan gehouden deze te signaleren aan een lid van de raad van bestuur of een afgevaardigde en de herstellingskosten te  vergoeden.

 

Er mag in geen geval met loodpatronen geschoten worden. Staalhagel is verplicht. Inbreuken hierop worden onmiddellijk bestraft met de verwijdering van het terrein en onherroepelijke uitsluiting van de club en zijn terrein.

 

Schutters met een voorlopige ssl zullen hun munitie ontvangen door hun begeleider(zelf houder van een geldige licentie) en kunnen niet afgevuurde munitie nooit meenemen(kunnen ze wel in bewaring geven bij een persoon met een vergunning die toelaat deze munitie te mogen bezitten ). Verdere uitleg onder het hoofdstuk peterschap.

 

Hetzelfde geldt voor personen met een dagpas, zij zullen hun munitie ter beschikking gesteld krijgen door hun peter.

 

 

 

Art6)Veiligheidsvoorschriften;

 

De wetgeving van wapens dient ten alle tijden gerespecteerd worden

 

Schutters mogen de kantine niet betreden in het bezit van wapens. Deze dienen in de persoonlijke voertuigen opgeborgen te worden. De schutters dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun wapen                                                                                  

 

Geen enkel wapen mag gemanipuleerd, gekuist, uitgestald of getoond worden in de kantine.

 

De toegelaten kalibers zijn de  kalibers voor gladde loopwapens categorie C patronen met een max. gewicht van staalhagel van 24 gram en een korrel van 6 of 7

 

Telkens een wapen ter hand wordt genomen ,hetzij voor gebruik ,hetzij voor het opbergen verzekert men zich van de veiligheidsstand.(geopend en ontladen)

 

De loop mag nooit op een persoon gericht worden.

 

Richten of schieten op de kleiduiven die voor een andere schutter zijn bestemd is verboden, eveneens op andere voorwerpen buiten kleiduiven is het verboden te schieten.

 

Na het schieten dient het wapen ogenblikkelijk geopend te worden in de richting van de schietbaan en ontladen te worden;

 

Wanneer de verantwoordelijk van de stand de rode vlag gebruikt dienen alle wapens op de stand geopend en ontladen te worden . Het laden en hervatten mag enkel gebeuren na de goedkeuring van de clubverantwoordelijke per stand (pouleur)

 

De geweren dienen steeds geopend te zijn wanneer men zich naar de desbetreffend stand begeeft of van de stand naar zijn voertuig.

 

Laden van het wapen mag pas gebeuren wanneer ieder schutter zich op zijn schietpositie bevindt. Dit dient te gebeuren met de loop in de richting van de schietbaan.

 

Bij een ketser dient men minimum 30 sec. te wachten alvorens het wapen te openen en dient men de defecte patroon in de voorziene container te leggen.

 

men dient een verantwoordelijke te melden dat een defecte patroon in de container is gelegd.

 

Het is aangeraden zowel oor- als oogbeschermers te dragen tijdens het schieten. Het dragen van een (schiet)bril is verplicht op de jachtstand !!! dit om zich te beschermen voor soms terugkerende staalhagel van de rabbits. De verantwoordelijken van de schietstand kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen bij het niet respecteren van deze maatregel

 

De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen ten allen tijde.

 

Onderhoud van de installatie

 

De schutter  verzekert zich bij het verlaten van de stand dat hij niets heeft achtergelaten. Het is verboden om te sluikstorten, bij overtreding wordt de betrokkene de toegang ontzegd en wordt alle afval op deze persoon zijn kosten verwijderd.

 

Lege hulzen dienen in de daarvoor aangewezen tonnen gedeponeerd worden, evenals lege karton van hulzen in deze voor karton, etc……..

 

De verantwoordelijke zal iedere dag dat er geschoten wordt een visuele controle van de werpers doen en nagaan als de  nodige veiligheidsartikelen aanwezig zijn, rode vlag, bussen voor lege hulzen.

 

Wekelijks worden de zone's rond het schietterein opgekuist

 

 

 

Maatregelen bij onheil of brand.

 

Bij brand doet de verantwoordelijke onmiddellijk beroep op de brandweer(tel.112)

 

De schutters zullen hun wapens ontladen en zich naar een veilige plaats begeven

Om het even welk incident dient aan een verantwoordelijke te worden gemeld.

 

Uitleg peterschap

 

Alle schutters die schieten onder het stelsel van een voorlopige ssl krijgen een groene badge zodat deze duidelijk herkenbaar zijn voor alle schutters. Groene badgedragers dienen ten allen tijde onder begeleiding te staan van een begeleider, hier verder uitgelegd. Bij het inschrijven in de schietclub moet men steeds de naam en gegevens ( adres, ssl, model 4 of 9,…..) van de begeleider opgeven voordat de badge toegekend wordt om latere discussies uit te sluiten.

 

Alle nieuwe schutters die schieten onder het stelsel van een dagpas of voorlopige sportschutterslicentie dienen te schieten onder de begeleiding van een ervaren schutter die in het bezit is van een geldig jachtverlof, sportschutterslicentie of model 4 met bijhorende verzekering en geldig inschrijvingsbewijs van het gebruikte wapen. De begeleider dient ten allen tijde bij de beginnende schutter te blijven en hem te wijzen op de veiligheid en het correcte gebruik van het vuurwapen.  De begeleider is dus verantwoordelijk voor de startende schutter.

 

 

 

Privacy en gdvr gegevens

 

De aangesloten leden van de schietclub de zelzaatse kleischutters geven hun toestemming dat de club hun persoonlijke gegevens bijhouden en dit louter voor administratieve doeleinden voor aanvraag van verzekeringen, ssl, vsk,…   de club benadrukt dat deze gegevens enkel daarvoor vrijgegeven worden en dat deze niet ter inzage zijn voor onbevoegden zoals beschreven in de privacywet. Wanneer een aangesloten lid zich niet opnieuw lid maakt voor het volgende jaar zal de club dan ook alle gegevens van deze persoon verwijderen.